DOPISANIE MAŁŻONKA

W  przypadku nabycia nieruchomości przed zawarciem związku małżeńskiego albo nabycia w czasie trwania tego związku – na podstawie umowy darowizny lub w drodze dziedziczenia, nieruchomość ta „trafia” do majątku osobistego małżonka. Jeśli właściciel chce do niej dopisać swojego małżonka, wówczas może zawrzeć jedną z następujących umów:1. UMOWA DAROWIZNY             
(Kodeks cywilny – art. 888 i następne)

A) Darowizna nieruchomości z majątku osobistego małżonka do majątku wspólnego małżonków (gdy w małżeństwie obowiązuje ustrój wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej)

  • darowizna ta zwolniona jest z podatku od spadków i darowizn, a jej koszty obejmują wyłącznie wynagrodzenie brutto notariusza oraz opłaty za wpis w księdze wieczystej nowego współwłaściciela,
  • UWAGA! w umowie wskazuje się konkretną nieruchomość i przenosi jej własność na rzecz obojga małżonków – do ich wspólności ustawowej,
  • UWAGA! w wyjątkowych sytuacjach umowę tą można odwołać.

B ) Darowizna nieruchomości lub jej części z majątku osobistego małżonka do majątku osobistego drugiego z małżonków (gdy w małżeństwie obowiązuje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej lub gdy w małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej)

  • darowizna ta zwolniona jest z podatku od spadków i darowizn, a jej koszty obejmują wyłącznie wynagrodzenie brutto notariusza oraz opłaty za wpis w księdze wieczystej nowego współwłaściciela,
  • UWAGA! w umowie wskazuje się konkretną nieruchomość i przenosi jej własność lub udział we własności na rzecz drugiego małżonka
  • UWAGA! w wyjątkowych sytuacjach umowę tą można odwołać.2. UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA
(Kodeks rodzinny i opiekuńczy – art. 47 i następne)          

Umowa majątkowa małżeńska rozszerzająca wspólność ustawową, na mocy której w małżeństwie powstaje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej rozszerzonej:

  • od umowy tej nie płaci się podatku od spadków i darowizn, ani podatku od czynności cywilnoprawnych, a koszty tej umowy obejmują wyłącznie wynagrodzenie brutto notariusza oraz opłaty za wpis w księdze wieczystej  nowego właściciela,
  • UWAGA! umowa ta najczęściej dotyczy całych majątków osobistych obojga małżonków, a w skutek jej zawarcia dotychczasowe majątki osobiste zostają objęte przez majątek wspólny małżonków.3. UMOWA SPRZEDAŻY  LUB  UMOWA O DOŻYWOCIE
(Kodeks cywilny – art. 535 i następne oraz art. 908 i następne)

  • UWAGA! od umów tych płaci się 2% podatek od czynności cywilnoprawnych, a zatem ich koszty obejmują: podatek pcc + wynagrodzenie brutto notariusza oraz opłaty za wpis w księdze wieczystej nowego właściciela,
  • UWAGA! w umowie wskazuje się konkretną nieruchomość i przenosi jej własność lub udział we własności na rzecz drugiego małżonka – w zamian za określone świadczenia (w przypadku sprzedaży – zapłata ceny, a w przypadku dożywocia – świadczenia alimentacyjne wymienione w art.908 Kodeksu cywilnego).

WSZYSTKIE Z WYMIENIONYCH UMÓW ZAWIERA  SIĘ U NOTARIUSZA – W FORMIE  AKTU NOTARIALNEGO.

Call Now Button