TESTAMENT – WŁASNORĘCZNY CZY U NOTARIUSZA?

TESTAMENT

Kodeks cywilny reguluje tzw. dziedziczenie ustawowe i wskazuje kto dziedziczy spadek po zmarłym. Na podstawie tych przepisów, po śmierci danej osoby, sąd spadku lub notariusz stwierdza kto jest jej spadkobiercą ustawowym.

Jeśli wolą Pana / Pani jest pozostawienie swojego majątku osobom spoza kręgu spadkobierców ustawowych lub tylko części tych osób, wówczas konieczne jest sporządzenie testamentu.

1. KILKA UWAG NA TEMAT TESTAMENTÓW

(Kodeks cywilny – art. 941 i następne)

 • Testament może zawierać rozrządzenia tylko jednego spadkodawcy – oznacza to, że np. małżonkowie nie mogą sporządzić jednego wspólnego testamentu (taki testament jest nieważny!).
 • Spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia – zatem bez względu na formę testamentu, każdy testament może zostać przez Spadkodawcę odwołany.
 • Sporządzić i odwołać testament może tylko osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Testamentu nie można sporządzić ani odwołać przez przedstawiciela – zatem każdy testament musi być sporządzony „osobiście”.

2. TESTAMENT  NOTARIALNY

(Kodeks cywilny – art. 950)

 • Testament można sporządzić własnoręcznie.
   Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym (zatem testamenty napisane na komputerze są nieważne!), podpisze i opatrzy datą. Jednak ze względu na częste braki formalne (np. brak podpisu) lub niezgodną z prawem treść, wiele z tych testamentów jest nieważnych i nie wywołuje oczekiwanych skutków. Uwaga! Testamenty zawierające tzw. zapis windykacyjny nie mogą być sporządzone własnoręcznie, ustawodawca zadecydował bowiem, ze muszą one być sporządzone w formie aktu notarialnego.
 • Testament może być sporządzony w formie aktu notarialnego.  
  Po rozmowie z Klientem notariusz przygotuje treść testamentu, przeczyta ją Spadkodawcy i – po ewentualnych poprawkach oraz ponownym odczytaniu – oboje podpisują akt notarialny.
 • Notariusz jest prawnikiem posiadającym obszerną wiedzę na temat przepisów dotyczących testamentów. W swojej pracy spotyka się z testamentami w momencie ich sporządzenia oraz w chwili ich otwarcia po śmierci Spadkodawcy. Przez wzgląd na przygotowanie teoretyczne i doświadczenie praktyczne jest osobą, która doradzi treść testamentu i prawidłowo ją zredaguje.
 • Koszt brutto testamentu notarialnego – w zależności od jego treści – wynosi w granicach od ok. 80 zł (testament, w którym jedynie wskazano spadkobierców) do ok. 300 zł (testament zawierający wydziedziczenie lub testament windykacyjny).

3.  PRZYKŁADY  TESTAMENTÓW 

 • Testamenty wzajemne małżonków – w tych testamentach Spadkodawca do całości spadku powołuje swojego małżonka. Testamenty te są często sporządzane przez małżonków nie posiadających dzieci i innych zstępnych, lub przez małżonków, którzy zadecydowali, że ich dzieci będą dziedziczyły pozostały po nich majątek dopiero po śmierci obojga rodziców.
 • Testamenty zawierające zapis windykacyjny – testamenty te pełnią funkcję „darowizn na wypadek śmierci” – spadkodawca może w nich postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku, przy czym przedmiotem zapisu windykacyjnego może być: 1) rzecz oznaczona co do tożsamości; 2) zbywalne prawo majątkowe; 3) przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne; 4) ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności.
 • Testamenty zawierające wydziedziczenie – Spadkodawca może w nich pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku, jeżeli uprawniony do zachowku: 1) wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego; 2) dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci; 3) uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych. Uwaga! Zgodnie z treścią orzecznictwa Sądów: nie jest możliwe wydziedziczenie osób małoletnich.
Call Now Button