Wymagane dokumenty

Przy każdej czynności notarialnej (także przy poświadczeniach odpisów
lub podpisów) klient okazuje notariuszowi ważny dokument tożsamości:
dowód osobisty, karta pobytu lub paszport.
Do dokonania czynności notarialnych konieczne jest:

Podanie danych stron czynności:

– Osoby fizyczne: imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny,
numer dokumentu tożsamości, PESEL, adres zameldowania i adres do
doręczeń, jeśli jest inny od adresu zameldowania;
– Osoby prawne: spółki osobowe lub osoby prowadzące działalność
gospodarczą – aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej CEIDG, REGON, NIP. Członkowie
organów wymienionych podmiotów oraz ich pełnomocnicy podają takie
same dane jak osoby fizyczne.

W przypadku działania strony przez pełnomocnika należy przedłożyć oryginał
pełnomocnictwa, tj. wypis aktu notarialnego.
W przypadku stron nie znających biegle języka polskiego konieczna jest
obecność tłumacza przysięgłego i jego dane osobowe oraz dokument
potwierdzający jego uprawnienia.  

Okazanie odpowiednich dokumentów.
Poniżej przedstawione są standardowe wykazy dokumentów potrzebnych do najczęściej dokonywanych czynności. Prosimy jednak każdorazowo o kontakt z kancelarią w celu ustalenia, czy w Państwa przypadku dokumenty te będą wystarczające.

 1. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA DZIAŁKI:
  • odpis zwykły z księgi wieczystej,
  • podstawa nabycia, na przykład: wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży,
  darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia
  spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, przy czym w przypadku
  darowizny dokonanej po 2007 roku lub spadkobrania konieczne jest także
  zaświadczenie urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z
  obowiązku podatkowego,
  • wypis z rejestru gruntów,
  • zaświadczenie o przeznaczeniu gruntu w miejscowym planie
  zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o braku planu lub też
  decyzja o warunkach zabudowy,
  • zaświadczenie wydawane w związku z ustawą o rewitalizacji,
  • zaświadczenie wydawane w związku z ustawą o lasach,
  • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości i wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, gdy nastąpił podział i będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej,
  • dowód opłacenia podatku od nieruchomości lub opłaty za wieczyste
  użytkowanie gruntu.

 2. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA LOKALU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ
  NIERUCHOMOŚĆ:
  • odpis zwykły z księgi wieczystej,
  • podstawa nabycia, na przykład: wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży,
  darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia
  spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, przy czym w przypadku
  darowizny dokonanej po 2007 roku lub spadkobrania konieczne jest także
  zaświadczenie urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z
  obowiązku podatkowego,
  • zaświadczenie o niezaleganiu w płatnościach związanych z korzystaniem z
  lokalu (czynsz, opłaty za media itd.),
  • zaświadczenie o braku osób zameldowanych w tym lokalu,
  • dowód opłacenia podatku od nieruchomości lub opłaty za wieczyste
  użytkowanie gruntu.

 3. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:
  • podstawa nabycia, na przykład: przydział lub wypis aktu notarialnego umowy
  sprzedaży, darowizny lub umowa o przekształcenie spółdzielczego,
  lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub
  prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt
  poświadczenia dziedziczenia, przy czym w przypadku darowizny dokonanej po
  2007 roku lub spadkobrania konieczne jest także zaświadczenie urzędu
  skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
  • odpis zwykły z księgi wieczystej, jeżeli została ona założona,
  • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
  • zaświadczenie o niezaleganiu w płatnościach związanych z korzystaniem z
  lokalu (czynsz, opłaty za media itd.),
  • zaświadczenie o braku osób zameldowanych w tym lokalu.

 4. TESTAMENT
  • dane osobowe sporządzającego testament,
  • dane osoby powoływanej do spadku.

 5. AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA:
  • akt zgonu spadkodawcy i jego dowód osobisty lub urzędowe poświadczenie
  jego numeru PESEL,
  • testament spadkodawcy – jeżeli został sporządzony,
  • akty urodzenia lub akty małżeństwa (kobiety zamężne) spadkobierców testamentowych i ustawowych.

 6. UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA:
  • odpis skrócony aktu małżeństwa – w przypadku małżeństw już zawartych.

 7. POŚWIADCZENIA:

  • WŁASNORĘCZNOŚĆ PODPISU
  Przy poświadczeniu podpisu czynność notarialna, zgodnie z art. 96 ustawy
  Prawo o notariacie, dotyczy wyłącznie poświadczenia podpisu. Podpisy na
  dokumentach składane są w obecności notariusza. Jeżeli podpis na
  poświadczonym dokumencie nie był złożony w obecności notariusza, osoba,
  która podpisała, może uznać przed notariuszem złożony podpis za
  własnoręczny.
  Do poświadczenia podpisu wystarczy obecność osoby, której podpis ma zostać
  poświadczony. Osoba ta, powinna stawić się osobiście, ze swoim dokumentem
  tożsamości (dowodem osobistym, paszportem lub kartą pobytu) oraz z
  dokumentem, pod którym chce złożyć podpis.

  • ZGODNOŚĆ ODPISU LUB WYCIĄGU Z OKAZANYM DOKUMENTEM
  W celu sporządzenia odpisu/wyciągu dokumentu, notariuszowi musi zostać
  okazany oryginał dokumentu, zaś osoba okazująca dokument powinna stawić
  się w Kancelarii ze swoim dokumentem tożsamości (dowodem osobistym,
  paszportem lub kartą pobytu).

  • DATA OKAZANIA DOKUMENTU (DATA PEWNA)
  W celu opatrzenia dokumentu datą pewną, notariuszowi musi zostać okazany
  oryginał dokumentu, zaś osoba okazująca dokument powinna stawić się w
  Kancelarii ze swoim dokumentem tożsamości (dowodem osobistym,
  paszportem lub kartą pobytu).
Call Now Button