Czynności

ROLA NOTARIUSZA

 • Notariusz dokonuje czynności notarialnych – to jest czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną
 • Czynności te mają charakter dokumentu urzędowego
 • Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz pobiera podatki (podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych), a także pobiera opłatę sądową od wniosku o wpis w księdze wieczystej
 • Notariusz sporządza akty i dokumenty w sposób przejrzysty i zrozumiały oraz udziela stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej
 • Notariusz czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron czynności notarialnych oraz innych osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne.

CZYNNOŚCI NOTARIALNE – KATALOG USTAWOWY

 • akty notarialne
 • akty poświadczenia dziedziczenia
 • czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego
 • czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
 • poświadczenia
 • protokoły
 • protesty weksli i czeków
 • przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
 • projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 • inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.
Call Now Button