Czynności

ROLA   NOTARIUSZA

 • Notariusz dokonuje czynności notarialnych – to jest czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną
 • Czynności te mają charakter dokumentu urzędowego
 • Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz pobiera podatki (podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych), a także pobiera opłatę sądową od wniosku o wpis w księdze wieczystej
 • Notariusz sporządza akty i dokumenty w sposób przejrzysty i zrozumiały oraz udziela stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej
 • Notariusz czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron czynności notarialnych oraz innych osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne.

CZYNNOŚCI NOTARIALNE – KATALOG USTAWOWY

 • akty notarialne
 • akty poświadczenia dziedziczenia
 • czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego
 • czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
 • poświadczenia
 • protokoły
 • protesty weksli i czeków
 • przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
 • projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 • inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

NAJCZEŚCIEJ SPORZĄDZANE CZYNNOŚCI NOTARIALNE:

 1. Czynności obejmujące zbycie nieruchomości i innych praw majątkowych, a wśród nich:
 • umowa darowizny – potocznie nazywana: “przepisanie domu”, “przepisanie mieszkania”, “zapis domu”
 • umowa o dział spadku, umowa o zniesienie współwłasności
 • umowa o podział majątku wspólnego
 • umowa dożywocia
 • umowa sprzedaży, umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży
 • umowa zamiany
 • umowa deweloperska i umowa przenosząca własność
 • umowa warunkowa i umowa o przeniesienie prawa własności
 • umowa “datio in solutum”
 • umowa przedwstępna, w której strony zobowiązują się do zawarcia wyżej wymienionych umów.

2. Czynności polegające na obciążeniu własności innymi prawami i na ograniczeniu sposobu korzystania, a wśród nich:

 • ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych, np.: ustanowienie hipoteki, ustanowienie służebności – w tym ustanowienie służebności przesyłu i ustanowienie użytkowania
 • ustanowienie sposobu korzystania, czyli tak zwana “umowa quoad usum”.

3. Czynności dokonywane pomiędzy przyszłymi, obecnymi i byłymi małżonkami oraz w konkubinatach i związkach partnerskich, a wśród nich:

 • umowa majątkowa małżeńska – potocznie nazywana: “intercyza”, “rozdzielność majątkowa”, “rozszerzenie majątkowe”
 • umowa o podział majątku objętego wspólnością ustawową
 • zgoda małżonka na dokonanie czynności prawnej
 • potwierdzenie czynności przez małżonka
 • pełnomocnictwo
 • testament
 • umowa o opiekę.

4. Czynności dokonywane na wypadek śmierci przez spadkodawcę i po śmierci przez spadkobierców, a wśród nich:

 • testament, zapis zwykły, zapis windykacyjny, polecenie testamentowe, wydziedziczenie
 • umowa o zrzeczenie się dziedziczenia, umowa o zrzeczenie się zachowku
 • otwarcie i ogłoszenie testamentu
 • przyjęcie spadku, odrzucenie spadku
 • protokół dziedziczenia
 • akt poświadczenia dziedziczenia.

5. Czynności dokonywane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą (przedsiębiorcy, spółki, spółdzielnie itd.), a wśród nich:

 • umowa spółki, zmiana umowy spółki
 • protokół zgromadzenia wspólników spółki z o.o., protokół walnego zgromadzenia akcjonariuszy
 • łączenie spółek, podział spółki, przekształcenie spółki
 • rozwiązanie umowy spółki i likwidacja spółki
 • wniesienie aportu i innych wkładów do spółki
 • czynności dotyczące zarządu sukcesyjnego.

6. Czynności dokonywane w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań:

 • ustanowienie hipoteki
 • podpisanie weksla i deklaracji wekslowej
 • poddanie się egzekucji z aktu notarialnego – art. 777 kpc
 • najem okazjonalny – poddanie się egzekucji

7. Szereg innych czynności, takich jak:

 • wniosek wieczystoksięgowy
 • poświadczenie podpisu, poświadczenie wzoru podpisu, poświadczenie daty pewnej
 • poświadczenie zgodności kopii z okazanym dokumentem – potocznie nazywane “odpis” lub “poświadczenie za zgodność”.

WYBRANE Z POWYŻSZYCH CZYNNOŚCI SĄ OPISANE W ZAKŁADCE „INFORMACJE”: https://notariusz-danecka.pl/informacje/

Call Now Button