Opłaty

Taksa notarialna (wynagrodzenie notariusza)

Zgodnie z ustawą Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 r., z późniejszymi zmianami,
notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności. Sposób obliczenia maksymalnego wynagrodzenia szczegółowo określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 r., z późniejszymi zmianami.

Notariusz dolicza do taksy notarialnej 23% VAT – zgodnie z treścią ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r., z późniejszymi zmianami.
Jeśli chcą Państwo uzyskać informację o wysokości opłaty za wybrane czynności notarialne prosimy o kontakt w tej sprawie bezpośrednio w Kancelarii, a także telefonicznie (tel. 61-8529-478 lub 602-499-163) lub mailowo (adres: danecka@rejent.poznan.pl).

Podatki

Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych PCC – zgodnie z treścią ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz płatnikiem podatku od spadków i darowizn – zgodnie z treścią ustawy o podatku od spadków i darowizn. Powyższe podatki są przez notariat przekazywane do Urzędu Skarbowego

Opłata sądowa

Wysokość pobieranej przez notariusza opłaty sądowej od wniosku o wpis w księdze wieczystej reguluje ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
Uiszczenie wszelkich należności związanych z dokonaną czynnością notarialną powinno nastąpić niezwłocznie po jej zakończeniu, gotówką w kasie Kancelarii. Możliwe jest również uiszczenie należności przed dokonaniem czynności – przelewem na rachunek bankowy Kancelarii – po wcześniejszym ustaleniu łącznej kwoty należności oraz po uzgodnieniu takiego sposobu zapłaty, przy czym rachunkiem właściwym dla rozliczeń bezgotówkowych jest rachunek prowadzony w Banku Santander Bank Polska S.A. nr: 63 1090 1362 0000 0001 2248 2985.

Call Now Button